Phân hệ Báo cáo thống kê

Giúp lãnh đạo doanh nghiệp có ngay một cái nhìn toàn cảnh về hiệu suất thực hiện các công việc trong công ty qua các báo cáo thông kê về tiến độ thực hiện của các công việc đang diễn ra, báo cáo về kết quả của các công việc đã thực hiện.