Quản lý thông báo

Không còn tình trạng ban hành thông báo mà có nhân viên liên quan chưa biết. Các thông báo có thể được định trước khoảng thời gian hiển thị bao nhiêu ngày. Sau khoảng thời gian này thông báo sẽ tự động được ẩn xuống.