Quản lý nhóm riêng

User có thể thiết lập riêng cho mình một hoặc nhiều nhóm các User khác để tiện lợi khi chọn danh sách các Users tham gia công việc hoặc diễn đàn riêng.