Phân hệ “Kế hoạch Công việc”

Giúp các User lập và quản lý tiến độ các kế hoạch công việc. Phân hệ nay có tiện ích giúp User đưa các công việc đã có sẵn nhưng chưa thuộc một kế hoạch nào vào một kế hoạch công việc đang thực hiện.