Phân hệ chia sẻ nhanh tập tin

Trợ giúp User quản lý và chia sẻ nhanh các file giữa các User với nhau. Các tập tin này không phải là các file tài liệu chuẩn được đưa vào phân hệ “tài liệu”.