Phân hệ Quản lý tin tức

Cho phép User có thể dễ dàng tạo ra một tờ báo nội bộ cho công ty với các chuyên mục do User tự đặt sao cho phù hợp với văn hóa riêng của doanh nghiệp nhất. Cho phép phân quyền để hiển thị các tin tức tới toàn thể công ty hoặc tới riêng một phòng ban nào đó.