Phân hệ quản lý chức danh

Thiết lập danh sách các chức danh mà công ty sử dụng như Giám Đốc, Trưởng Phòng, Trưởng Trung tâm, Nhóm Trưởng…