LÀM VIỆC NHÓM

Các khái niệm về nhóm làm việc12/01/2009

Nhiều công ty, tổ chức vẫn hay sử dụng từ nhóm làm việc một cách khá tùy tiện. Xét về mặt bản chất, nhóm là một sự thống nhất về mục đích, là sự phối hợp và đối với một số người thì nhóm là một biểu hiện của sự bình đẳng. Tuy nhiên, ít có tập thể nhân viên nào lại hội đủ điều kiện của nhóm, mà thông thường đó chỉ là các tổ làm việc.

XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC NĂNG SUẤT CAO12/01/2009

Định nghĩa Nhóm
- Không quá nhiều người (5-7 người)
- Có chung sở thích, đam mê, giá trị và nền tảng
- Họp lại với nhau để hoàn thành những nhiệm vụ hay những mục tiêu ngắn và cụ thể
- Mỗi thành viên trong nhóm đảm trách những vai trò và hành động cụ thể để hoàn thành mục tiêu đề ra