Phân hệ Danh bạ công ty

Quản lý danh sách nhân viên tham gia BES theo từng phòng ban cùng số điện thoại, Email tương ứng.