Phiên Bản BES

STANDARD EDITION

Dùng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Số nhân viên dưới 20 người

ADVANCED EDITION

Dùng cho các doanh nghiệp cỡ vừa. Số nhân viên từ 20 đến 50 người

ENTERPRISE EDITION

Dùng cho các doanh nghiệp lớn hoặc tổng công ty

Bảng so sánh chức năng
STT Tính năng Standard Edition Advanced Edition Enterprise Edition
1 Quản lý công việc
2 Lịch công ty
3 Quản lý tài liệu
4 Quản lý thông báo
5 Trao đổi thảo luận
6 Thống kê công việc
7 Quản lý User
8 Danh bạ công ty
9 Danh mục phòng ban
10 Danh mục chức danh
11 Lịch cá nhân  
12 Quản lý công việc nâng cao  
13 Quản lý tài liệu cá nhân  
14 Tạo nhóm riêng  
15 Quản lý văn thư  
16 Đề xuất công việc    
17 Duyệt công việc    
18 Trợ lý lãnh đạo    
19 Nhắc nhớ công việc    
20 Tìm kiếm thông tin    
Phân hệ Quản lý tài liệu ISO(dành cho doanh nghiệp đạt chuẩn ISO)
STT Tính năng Standard Edition Advanced Edition Enterprise Edition
1 Quản lý tài liệu
2 Quản lý quy trình
3 Quản lý biểu mẫu
4 Quản lý & đánh giá hồ sơ