Phân hệ SMS

Cho phép nhắn tin tới điện thoại di động các thông tin về các cuộc họp hoặc diễn tiến mới của các công việc đang diễn ra.