Quản lý tài liệu chung

Cho phép User thiết lập hệ thống thư mục tài liệu và phân quyền truy cập tài liệu dùng chung của công ty.