Chat nội bộ

Cho phép các User chat để chia sẻ các thông tin về công việc trong công ty. Có hỗ trợ chia sẻ file, địa chỉ Web và lưu lại lịch sử các lần chat.