Phân hệ Cơ cấu tổ chức

Cho phép người quản trị thiết lập cơ cấu tổ chức các phòng ban, trung tâm theo mô hình riêng của công ty mình cùng các nhân viên thuộc các tổ chức này. Hệ thống sẽ tự động hiển thị ra cây tổ chức của công ty.