Phân hệ Thư điện tử

Cho phép người dùng khai báo tài khoản email và gởi nhận thư trực tiếp trong BES mà không phải đăng nhập nhiều chỗ khác nhau. Đặc biệt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa email và công việc vì User có thể tự tạo thông báo hoặc công việc từ nội dung thư đang đọc