TRIỂN KHAI - ĐÀO TẠO

Thời gian triển khai hệ thống: 08 giờ.

Phương thức triển khai:TMG sẽ đến cài đặt và huấn luyện sử dụng trực tiếp cho khách hàng.

Yêu cầu hệ thống bên phía khách hàng chuẩn bị sẵn trước khi cài BES:
  • Cấu hình tối thiểu máy chủ cài BES: CPU 2GHz trở lên. RAM 4GB, HDD: 100GB.
  • Hệ điều hành: Windows 2008-2016.
  • Cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 Express (bản miễn phí)
  • Có sẵn mạng cục bộ (LAN), trong đó các máy sử dụng BES đều được nối mạng.