Phân hệ Quản trị người dùng

Một trong những đặc điểm nổi bật của BES là tính uyển chuyển trong việc phân quyền sử dụng tài nguyên cho từng User. Cho phép tạo User theo các vai trò có sẵn, sau đó có thể thêm bớt từng quyền cho User theo đúng vị trí và chức danh mà User đang có trong công ty. Người quản trị hệ thống cũng có thể tạo ra các vai trò tương ứng với các chức danh đang có trong doanh nghiệp của mình để có thể quản trị các quyền của User một cách dễ dàng.